FOTOS

dissabte, 6 de juny de 2020

SETMANA EL NOSTRE CARRER. 8-12 JUNY

Hola Avions!!!!
com va anar la setmana passada? 
La música amb n'Aina, el ioga amb na Zineb i la resta de propostes sobre la setmana de la Mar? he vist les cosetes que m'heu enviat i m'han agradat molt. Volia remarcar que no s'havien de fer totes les activitats, vàrem fer tot un recull per a què poguèssiu triar segons les sortides i interessos dels infants.

Aquesta setmana la dedicarem al  Nostre Carrer. Pot ser carrers del nostre poble, vila ... segons les vostres sortides. També hem preparat activitats diferents on es treballen continguts de matemàtiques, plàstiques, de lectura i escriptura, etc. Heu d'anar triant l'activitat que més us agradi, només intenteu seguir una rutina diària.
A veure si us agraden.

¡Hola Avions!
¿cómo fue la semana pasada?
La música con Aina, el yoga con Zineb y el resto de propuestas sobre la semana del Mar. He visto cositas que me habéis enviado y me han gustado mucho. Quería remarcar que no se tenían que hacer todas las actividades, hicimos un recopilatorio para que escogierais según vuestras salidas e intereses.

Esta semana la dedicaremos a Nuestra Calle. Pueden ser calles de nuestro pueblo, de vila... según vuestras salidas diarias. También hemos preparado actividades diferentes donde se trabajan contenidos de matemáticas, de plástica, de lectura y escritura, etc. Tenéis que escoger la actividad que más os guste, sólo intentar seguir unas rutinas diarias.
A ver si os gustan.

1- NUMERACIÓ I FORMES GEOMÈTRIQUES.
1.1. Comptem pel carrer. Seria interessant tenir una petita llibreta on pugueu anotar números. L'activitat consisteix en posar-se d'acord amb el papà o mamà sobre un objecte que et pots trobar pel carrer i comptar tots els que et trobes en aquella sortida. Per exemple, avui vull comptar cotxes de color vermell, o papereres, o cans ... això decidiu vosaltres. La llibreta està bé perquè pots apuntar el número i si veus més continuar comptant. I en arribar a casa feis un buidatge en la següent fitxa.

Al requadre escriviu allò que heu decidit comptar aquell dia i al costat practiqueu el traç dels números, heu de posar tots els números fins arribar al total d'objectes comptats.

1. NUMERACIÓN Y FORMAS GEOMÈTRICAS
1.1. Contamos por la calle. Sería interesante tener una pequeña libreta donde podáis apuntar números 
La actividad consiste en ponerse de acuerdo con el papá y mamá sobre un objeto que te puedas encontrar por la calle para después contar todos los que te encuentras durante la salida. Por ejemplo, hoy contaremos coches de color rojo, o papeleras, o perros... eso lo decidís vosotros. La libreta está bien porque puedes apuntar el número y si ves más continuar contando. Y al llegar a casa haced el traslado de información en la siguiente ficha.
En el recuadro escribid lo que habéis decidido contar ese día y al lado practicad el trazo de los números, tenéis que poner todos los números hasta llegar al total de objetos contados.

1.2. Observam i trobam formes geomètriques pel carrer. En un parell de sortides que faceu heu d'intentar trobar formes geomètriques. Buscarem les més bàsiques que ja coneixeu: quadrat, triangle, rectangle i cercle. Heu d'investigar amb el papà o mamà per a què serveix o de què ens informen.

1.2. Observamos y buscamos formas geométricas por la calle. En un par de salidas que hagáis tenéis que intentar buscar formas geométricas. Buscaremos las más básicas que ya conocéis: cuadrado, triángulo, rectángulo y círculo. Tenéis que investigar con el papá o mamá para qué sirve o de qué nos informa.
A la fitxa intentau reproduir la figura que heu trobat al carrer.

En la ficha intentar reproducir la figura que habéis encontrado en la calle.
2.PLÀSTICA


2.1. Fem un poble o ciutat amb paper rasgat.

2. PLÁSTICA
2.1. Hacemos un pueblo o ciudad con papel rasgado
A part del diferents papers necessitareu:
-Cartolina o foli per enganxar les formes rasgades
-Barra adhesiva
-Retolador negre punta prima per fer els petits detalls
A gaudir l'activitat!

A parte de los diferentes papeles, necesitaréis:
-Cartulina o un folio para enganchar las formas rasgadas
-Barra de pegamento
-Retulador negro de punta fina para hacer los pequeños detalles
¡A disfrutar la actividad!


2.2. Fem un poble o ciutat fent grafisme.
2.2. Hacemos un pueblo o ciudad haciendo grafismos. 

Un altre versió que podeu fer del vostre poble, ciutat o barri, és la següent. El primer que heu de fer és fixar-vos molt bé en els detalls. Dibuixeu la vostra casa i tot el que té al voltant. Després en comptes de pintar les formes, en cadascuna heu de fer un grafisme. A continuació teniu alguns exemples:
Otra versión que podéis hacer de vuestro pueblo, ciudad o barrio, es la siguiente. Lo primero que tenéis que hacer es fijaros muy bien en los detalles. Dibujad vuestra casa y todo lo que tiene a su alrededor. Después, en vez de pintar las formas, en cada una tenéis que hacer un grafismo. A continuación, tenéis algunos ejemplos:3. CARTELLS O RÈTOLS DEL CARRER
En aquesta activitat heu de fixar-vos en el nom de botigues, supermercats o altres establiments i identificar si està escrit en lletra majúscula o minúscula. Si ho intenteu llegir ja seria genial. Demanar ajuda al vostre acompanyant, veureu que pot ser molt divertit.

3. CARTELES O RÓTULOS DE LA CALLE
En esta actividad debéis fijaros en el nombre de las tiendas, supermercados u otros comercios e identificar si está escrito en letra mayúscula o minúscula. Si lo intentáis leer ya sería genial. Pedir ayuda a vuestro acompañante, veréis que puede ser muy divertido.
4. JOCS POPULARS / TRADICIONALS.
Vos en recordeu de tot els jocs que vàrem jugar al pati amb la classe dels GATETS. Eren jocs popular. Us proposem que quan sortiu als carrers jugueu aquests jocs. Aquí teniu alguns exemples com a recordatori:

4. JUEGOS POPULARES / TRADICIONALES. 

Os acordáis de los juegos que jugamos varias veces en el patio de los mayores con la clase de los GATETS. Eran juegos populares. Os proponemos que cuando salgáis a las calles juguéis a estos juegos. Aquí tenéis algunos ejemplos:Jocs que hem jugat al pati
Juegos que hemos jugado en el patio
4 cantonades
4 esquinas

El joc sol ser en equips però vosaltres ho podeu adaptar segons el nombre de membres que jugueu. Heu de decidir 5 espais, 4 cantonades i 1 espais central. La idea es repartir-vos pels espais, excepte 1 equip (membre o parella, segons com us organitzeu). Podeu contar a la de 3, moment en tots i a la vegada heu de canviar de cantonada. Algun equip/membre es quedarà sense casa i haurà de ficar-se a la part central. I es torna a fer la mateixa ronda.

El juego suele ser en equipos, pero vosotros lo podéis adaptar según el número de miembros que juguéis. Tenéis que decidir 5 espacios, 4 esquinas y 1 espacio central. La idea se repartiros por los espacios, excepto 1 equipo (miembro o pareja, según como os organizáis). Podéis contar a la de 3, momento en que todos y a la vez, tenéis que cambiar de esquina. Algún equipo/miembro se quedará sin casa y tendrá que meterse en la parte central. Y se vuelve a hacer la misma ronda.
Atrapa la cua
Atrapa la colaTots els membres s’han d’enganxar als calçons per darrera, un mocador o qualsevol tela. El joc consisteix en intentar llevar-nos els uns als altres. Per tant, per una banda hem d’intentar llevar-li el mocador als altres amb rapidesa, i per l’altra, protegir-nos per evitar que ens llevin el nostre.

Todos los miembros se tienen que enganchar a los pantalones por detrás un pañuelo o cualquier tela. El juego consiste al intentar quitarnos los unos a los otros. Por lo tanto, por un lado, tenemos que intentar quitarles el pañuelo a los otros con rapidez, y por la otra, protegernos para evitar que nos quiten el nuestro.
Mocador
Pañuelito
Heu de formar dos equips i enumerar-vos (si no arribeu a fer equips o parelles, podeu fer el joc 1 contra 1,) . Algú s’ha d’encarregar per agafar el mocador, marcar el temps i nominar algun número. El joc consisteix en ser el més ràpid per agafar el mocador. Ve a ser una carrera entre dos membres dels diferents equips que hagin estat categoritzats amb el mateix número.

Tenéis que formar dos equipos y enumeraros (si no llegáis a hacer equipos o parejas, podéis hacer el juego 1 contra 1,). Alguien se tiene que encargar para coger el pañuelo, marcar el tiempo y nominar algún número. El juego consiste al ser el más rápido para coger el pañuelo. Viene a ser una carrera entre dos miembros de los diferentes equipos que hayan sido categorizados con el mismo número.
Palma correguda
Palma corridaLa base del joc és la mateixa que l’anterior. També s’han de crear equips, però aquí no hi ha mocador. El membre que li toqui jugar,  anirà cap a l’equip contrari i decidirà qui vol retar. Li donarà una palmada a la mà per nominar-lo. El participant nominat a de córrer i intentar agafar el participant que li ha nominat.

La base del juego es la misma que el anterior. También se tienen que crear equipos, pero aquí no hay pañuelo. El miembro que le toque jugar irá hacia el equipo contrario y decidirá quién quiere retar. Le dará una palmada en la mano para nominarlo. El participante nominado a de correr e intentar coger el participante que le ha nominado.
Altre jocs que podeu jugar
Otros juegos que podéis jugar
“Sa Xinga”Hem de crear un fila de quadrats (els podeu enumerar). Cal jugar per torns. Cada membre tindrà una pedra que haurà d’anar tirant als quadrats per ordre. La pedra no ha de tocar les línies dels quadrats i tampoc ha de caure fora. El participant, ha de saltar a peu coix per tots els quadrats saltant-se aquells quadrat on ha caigut la pedra. Cal aconseguir fer tot el recorregut per tots els quadrats.

Tenemos que crear una fila de cuadrados (los podéis enumerar). Hay que jugar por turnos. Cada miembro tendrá una piedra que tendrá que ir tirándola a los cuadrados por orden. La piedra no tiene que tocar las líneas de los cuadrados y tampoco tiene que caer fuera. El participante, tiene que saltar a la pata coja por todos los cuadrados saltando por encima aquel dónde ha caído la piedra. Se debe conseguir hacer todo el recorrido por todos los cuadrados.
“Es Gall”
Es col·loquen dos pedres, una damunt l’altre. Els participants, amb una altra pedra i per torns, han d’intentar fer-la caure.

Se colocan dos piedras, una encima el otro. Los participantes, con otra piedra y por turnos, tienen que intentar hacerla caer.
Altres: “La gallinita ciega”, “la zapatilla por detrás”...
Segur que les vostres famílies us poden ensenyar més jocs.
Seguro que vuestras familias os pueden enseñar más juegos.


Penseu que li podeu demanar a les vostres famílies quins jocs jugaven de petits, que us ho expliquin i podeu jugar tots junts.  

Pensad que le podéis pedir a vuestras familias qué juegos jugaban de pequeños, que os lo expliquen y podéis jugar todos juntos.
5. ESCOLTEU AQUEST CONTE DEL CARTER JOLIU.
5. ESCUCHAD ESTE CUENTO DEL CARTERO JOLIU.
 

Ara us toca a vosaltres. Penseu en algú que us faci il·lusió escriure-li una carta. Què li diries? Pensa en fer totes les partes de la carta i, sobretot, posar la direcció per a que pugui arribar al seu destinatari. Li podeu escriure a un amic o amiga, algun veí, als vostres avis, algun conegut... sou lliures.

Ahora os toca a vosotros. Pensad en alguien que os haga ilusión escribirle una carta. ¿Qué le dirías? Piensa en hacer todas las partes de la carta y, sobre todo, poner la dirección para que pueda llegar a su destinatario. Le podéis escribir a un amigo o amiga, algún vecino, a vuestros abuelos, algún conocido... sois libres.


6. A BALLAR!!!
4. ¡¡¡A BAILAR!!!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Bon dia a tots i totes! Ahir varen venir a fer-nos una activitats per ensenyar-nos a reduir, reutilitzar i reciclar millor. Ens ho vàrem pas...